Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

1. Aanvaarding en toepassing

1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en verkopen aangegaan BVBA NANEX COMPANY, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden.

 

1.2. De maatschappelijke zetel van BVBA NANEX COMPANY is gelegen te  9990 MALDEGEM aan de Kleine Bogaardestraat 57 en zij is gekend onder het ondernemingsnummer BE 0550.959.802. Het algemeen e-mail adres is contact@nanexcompany.com.

 

1.3. Onderhavige voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit van het onderhandelen of afsluiten van een overeenkomst met BVBA NANEX COMPANY. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij of zij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen.

 

1.4. Nietigheid van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

 

1.5. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande algemene voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd. Wanneer een aanbieding van BVBA NANEX COMPANY wordt aanvaard door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.

2. Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en annulatie

2.1 Alle bestellingen kunnen geplaatst worden op de website www.nanex.care

 

2.2 BVBA NANEX COMPANY geeft een complete en waarheidsgetrouwe omschrijving van de artikelen die worden aangeboden op haar website. De afbeeldingen en video’s die weergegeven worden zijn louter ter illustratie. De omschrijving is gebaseerd op informatie die BVBA NANEX COMPANY mocht ontvangen van de respectievelijke fabrikant of leverancier. Een foute omschrijving verbindt BVBA NANEX COMPANY niet en kan niet leiden tot een eventuele ontbinding van de overeenkomst of  een schadevergoeding.

 

2.3 In het geval het bestelde artikel niet meer in voorraad is verbindt BVBA NANEX COMPANY  zich er toe de klant per e-mail te verwittigen binnen de 5 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

2.4 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

2.5 De koopovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen vanaf het ogenblik van de definitieve plaatsing van de bestelling op de website www.nanex.care Van deze bestelling zal de klant een bevestigingsmail ontvangen. Indien de klant geen bevestigingsmail ontvangt binnen de twee dagen na het plaatsen van de bestelling verbindt de klant zich ertoe BVBA NANEX COMPANY te contacteren.

 

2.6 De bestelling kan kosteloos geannuleerd worden voorafgaand aan de verzending van de bestelling. De klant dient hiervoor per e-mail contact op te nemen met BVBA NANEX COMPANY op het e-mail adres  contact@nanexcompany.com. De betaling zal binnen de 7 dagen terugbetaald worden door BVBA NANEX COMPANY.  In het geval de verzending reeds verzonden is kan de bestelling niet meer kosteloos geannuleerd worden.

 

3. Prijzen en verzendkosten

3.1 Alle prijzen worden weergegeven bij de artikelen in de munteenheid Euro en zijn inclusief BTW.

 

3.2 De klant dient in te staan voor de verzendkosten. De verzendkosten worden berekend op de totale bestelling en zal worden weergegeven bij de betaling.

 

3.3 Bij opgave van foute gegevens door de klant zal een nieuwe verzendkost aangerekend worden.

 

3.4 BVBA NANEX COMPANY houdt zich het recht voor de prijzen eenzijdig aan te passen op haar website.

 

3.5 Prijzen welke door BVBA NANEX COMPANY in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

4. Betaling

4.1 De klant dient onmiddellijk na  het plaatsen van de bestelling online over te gaan tot betaling via het beveiligde systeem ‘Paypal’. Informatie met betrekking tot het betalingssysteem ‘Paypal’ kan teruggevonden worden op de website https://www.paypal.com. Daarnaast kan de klant ook overgaan tot betaling via de betalingsmiddelen Stripe, Maestro, Sofort en Ideal.

 

4.2 De klant kan betalen door middel van onder andere Mastercard, Visa en andere kredietkaarten.

 

4.3 BVBA NANEX COMPANY behoudt zich het recht voor haar prestaties op te schorten en de overeenkomst eenzijdig op te zeggen in geval van uitblijven van betaling, en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor welkdanige schade.

 

4.4 Ten aanzien van ondernemingen zijn facturen betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2.500 EUR.

 

5. Levering

5.1 De klant dient het adres van levering correct in te vullen bij het plaatsen van de bestelling en is uitsluitend verantwoordelijk hiervoor. De levering geschiedt op het voormelde adres binnen de 3 werkdagen na ontvangst van betaling. Deze termijn is louter indicatief en geenszins bindend voor BVBA NANEX COMPANY. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

 

5.2 BVBA NANEX COMPANY levert haar producten  uitsluitend  aan consumenten in België, Nederland, Luxemburg en Engeland.

 

5.3 Indien de levering vertraging ondervindt, of in het geval een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant uiterlijk 10 werkdagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht per e-mail.

 

5.4 Het risico van beschadiging of verlies van artikelen berust bij BVBA NANEX COMPANY tot de verzending van de goederen naar de klant.

 

6. Herroepingsrecht

6.1 De consument kan de aankoop van een artikel binnen een termijn van 14 dagen na het moment van levering kosteloos herroepen conform artikel  VI.47 van het Wetboek Economisch Recht. De herroeping dient per e-mail gemeld te worden aan BVBA NANEX COMPANY op het e-mail adres contact@nanexcompany.com.

 

6.2 De consument dient de artikelen, in originele staat en verpakking, uiterlijk binnen de 14 dagen na de melding van herroeping terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van BVBA NANEX COMPANY. De klant dient hierbij zelf in te staan voor de retourkosten.

 

6.3 Het risico en de bewijslast omtrent de correcte uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

 

6.4 BVBA NANEX COMPANY verbindt zich er toe om de terugbetaling van de artikelen te verrichten binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen in originele staat en verpakking.

7. Klachten

7.1 Klachten betreffende de levering van artikelen/ facturen moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de artikelen/facturen aangetekend verzonden worden naar het adres van de maatschappelijke zetel.

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is BVBA NANEX COMPANY niet gehouden haar verplichtingen ten aanzien van de klant na te komen, minstens worden ze opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

8.2 Onder overmacht wordt onder andere (niet limitatief) verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel/ gedeeltelijk wordt verhinderd.

9. Bescherming persoonsgegevens

9.1 De door de klant verstrekte informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen. In het geval de correcte gegevens ontbreken wordt de bestelling geannuleerd.

 

9.2 De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslaan in het informaticasysteem van BVBA NANEX COMPANY. Zij verbindt er zich toe deze gegevens uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van de overeenkomsten. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om de klant te informeren over haar marketing en activiteiten.

 

9.3 De klant kan zijn persoonlijke gegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een aangetekende ondertekende brief te richten aan BVBA NANEX COMPANY. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden .

10.Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle producten, labels, video’s, afbeeldingen, websitepagina’s, ontwerpen, studies, intellectuele eigendomsrechten, … blijven ten allen tijde eigendom van BVBA NANEX COMPANY. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder toelating van BVBA NANEX COMPANY.

 

10.2 Eigendomsoverdracht betreffende geleverde goederen geschiedt slechts en uitsluitend bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten. De geleverde artikelen blijven aldus, in afwijking van artikel 1583 BW., tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van BVBA NANEX COMPANY. Tot zolang is het de klant verboden de goederen in pand te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of teniet te doen ten nadele van BVBA NANEX COMPANY. De klant is evenwel vanaf levering verplicht de goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren.

11. Geoorloofd gebruik en vrijwaring

11.1 De klant dient de aangeboden producten te gebruiken als een goede huisvader. De klant mag op geen enkele wijze producten aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van BVBA NANEX COMPANY of derden. De klant zal hierbij rekening houden met de specificaties, de vermeldingen weergegeven op de verpakkingen van producten, de documentatie en de instructies van BVBA NANEX COMPANY. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven.

 

11.2 De klant zal BVBA NANEX COMPANY vrijwaren tegen alle kosten, vordering, schadevergoedingen, uitgaven, procedurekosten, etc… van derden die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en het geoorloofd gebruikt van BVBA NANEX COMPANY haar geleverde producten.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. BVBA NANEX COMPANY kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele falen van haar producten.

 

12.2 De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk en geoorloofd gebruik van producten daarbij rekening houdend met de specificaties, de vermeldingen weergegeven op de verpakkingen van producten, de documentatie en de instructies van BVBA NANEX COMPANY.

 

12.3 BVBA NANEX COMPANY zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de BVBA NANEX COMPANY gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet -geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van BVBA NANEX COMPANY zal in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs.

 

12.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen  gelden niet voor opzet en grote schuld in hoofde van BVBA NANEX COMPANY.

13. Varia

13.1 De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met BVBA NANEX COMPANY voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van BVBA NANEX COMPANY.

 

13.2 Indien een bepaling van een met BVBA NANEX COMPANY gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

14. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

14.1 BVBA NANEX COMPANY kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar haar maatschappelijke zetel is gevestigd. Voor zover BVBA NANEX COMPANY als eisende partij optreedt zijn enkel de rechtbanken uit het arrondissement Gent bevoegd.

 

14.2 Enkel het Belgische recht is van toepassing.

 

Privacy Policy

In eerste instantie wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande ‘privacy-policy’ beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw (persoons) gegevens aanwenden en verwerken. Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via onderstaande gegevens.

1. Algemeen informatie.

Wij verzamelen en verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze werkzaamheden. Wij handelen conform de “ Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30.07.2018” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is.

Voor meer informatie omtrent de privacy wet kunt u doorklikken op de volgende link;

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?N=&=&sql=(text+contains+(%27%27))&rech=1&language=nl&tri=dd+AS+RANK&numero=1&table_name=wet&cn=1992120832&caller=image_a1&fromtab=wet&la=N&pdf_page=10&pdf_file=http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/09/05_1.pdf

Voor verdere informatie omtrent uw rechten in het kader van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” kunt u terecht op de onderstaande link;

https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

2. Wie zijn we?

Nanex ontwikkelt en produceert innovatieve beschermende coatings. Onze droom? Mensen helpen bij de bescherming en bewaring van hun meest geliefde aankopen. Daardoor kunnen zij ten volle genieten. Nanex technologie stelt mensen in staat een nieuwe dimensie van ‘zorg dragen voor’ te betreden. Zo kunnen ze hun items koesteren voor een langere tijd. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om de uitvoering van de overeenkomst en de leveringen op een efficiënte manier mogelijk te maken. Wij zijn dan ook een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”  . Wij kunnen gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:

  • BVBA NANEX COMPANY met als handelsnaam Nanex
  • 9990 MALDEGEM aan de Kleine Bogaardestraat 57
  • gdpr@nanex.com
  • +32 9 223 07 72
3. Uw gegevens en de verwerking ervan.

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onze werkzaamheden en dienstverlening als producent en leverancier van innovatieve beschermende coatings. Specifiek verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende doelen;

  • Het leveren van uw bestelling: hiervoor hebben we je naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer nodig. Hiermee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling.
  • Uw account: in uw account, als u deze aanmaakt, slaan wij volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailsadres, betaalgegevens en uw bestellingen en favorieten. Wij doen dit zodat u niet telkens deze gegevens opnieuw dient in te geven, dit bespaart heel wat tijd en zo kan u uw favoriete product sneller bestellen.
  • Nieuwsbrieven: u kan zich aanmelden op onze nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van al onze acties, promoties en ons nieuws. Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan u zich altijd afmelden op deze brief. Hiervoor voorzien wij telkens een link in de nieuwsbrief.

           

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens enkel indien hiervoor een rechtsgrond is. Specifiek wenden wij uw gegevens aan:

  • omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren;
  • omdat u uitdrukkelijk uw toestemming verleende aan ons;
  • omdat wij hiertoe wettelijke verplicht zijn.
4. Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid.

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden die in onze opdracht uw gegevens zullen verwerken. Deze verwerkers worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen opdat zij alle nodige garanties kunnen bieden om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen.

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden door ons bewaard voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen. De concrete bewaartermijnen hangen af van de verwerkingsactiviteit.

Wij zullen de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij kunnen u garanderen dat wij de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

5. Inzage, verbetering, wissen, verzet, klachten

U kan uw persoonsgegevens kosteloos raadplegen,  laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen door dit per e-mail aan te vragen bij ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres gdpr@nanex.com.

U kan zich tevens verzetten en bezwaar uiten tegen de verwerking van de gegevens door ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres gdpr@nanex.com.

Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door ons kunnen gericht worden aan het adres gdpr@nanex.com.

Cookies

cookies

Opdat de gebruiker van https://www.nanex.care/ van een correcte, snelle, efficiënte surfervaring kan genieten maakt https://www.nanex.care/ gebruik van cookies.

Cookies verzamelen bepaalde informatie en slaan deze op om een correcte, snelle, efficiënte surfervaring mogelijk te maken voor de  gebruiker van de website. De cookies van https://www.nanex.care/ worden correct gebruikt. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw computer, smartphone of tablet.

De meeste cookies van https://www.nanex.care/ worden gewist bij het sluiten van de browser. Er zijn echter sommige cookies die gedurende een bepaalde periode worden opgeslaan. U kan er echter altijd voor opteren om ze zelf op elk moment via uw browser te wissen.

Cookies kunnen altijd door de gebruiker – via de browser-instellingen – gewist worden of uitgeschakeld worden. Uitleg met betrekking tot het aanpassen van de desbetreffende instellingen kan u terugvinden onder de “help-functie” in uw browser.

Waarschuwing: de website https://www.nanex.care/ werkt niet optimaal als u cookies uitschakelt.